Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU

Pieniński Bank Spółdzielczy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Rynek 12, 34-450 Krościenko n/D, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iodo@bsbank.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

3. Cel oraz podstawa przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

4. Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Administratora w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.