Informacje, komunikaty

Dane identyfikacyjne
Pieniński Bank Spółdzielczy
34-450 Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 12
KRS : 0000091542 ( Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy )
NIP : 735-000-82-82
REGON : 000499689
SWIFT : POLUPLPR
IBAN : PL [i pełen 26-cyfrowy numer bankowy odbiorcy]
Komunikaty Pienińskiego Banku Spółdzielczego

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera rachunki oszczędnościowe w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 3. SEK
 4. GBP
 5. NOK
 6. DKK
 7. CHF
 8. AUD
 9. CAD
 10. CZK
 11. HUF

Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.

II. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY VIP ANTYINFLACYJNY

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 000 zł.
 • Konieczność posiadania rachunku ROR.

III. RACHUNKI ROZLICZENIOWE W TYM BIEŻĄCE I POMOCNICZNE ORAZ RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera rachunki rozliczeniowe w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 3. SEK
 4. GBP
 5. NOK
 6. DKK
 7. CHF
 8. AUD
 9. CAD
 10. CZK
 11. HUF

Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w następujących walutach wymienialnych:

 1. USD
 2. EUR
 • Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
 • Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
 • Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
  • kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń operacji gotówkowych.

IV. RACHUNKI W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ

 1. Minimalna kwota wpłaty – 50zł,
 2. Minimalny stan środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową – 50zł.

V. GODZINY GRANICZNE REALIZACJI ZLECEŃ PŁATNICZYCH

VI. PRZELEWY EKSPRESOWE (BlueCash, Express Elixir)

 1. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu – 10 000 zł,
 2. Opłata za jeden przelew – 5 zł*.

*w przypadku wykonywania przelewu w systemie Internet Banking – w pozostałych przypadkach zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

VII. LOKATY TERMINOWE W PLN

 1. Minimalna kwota wpłaty – 500zł.

VIII. KREDYTY W ZŁOTYCH

Bank udziela kredytów w złotych polskich (PLN).

IX. PRODUKTY KARTOWE

 1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
  • Visa Classic Debetowa,
  • Visa VIP,
  • Visa Junior,
  • Visa Student,
  • Visa Classic Walutowa EURO,
  • Visa PayWave,
  • Mastercard PayPass.
 2. Bank wydaje karte kredytową: Visa Credit, Visa Credit Gold.
 3. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
  • dla karty Visa Classic Debetowa:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa PayWave:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 40 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
  • dla karty Visa Classic VIP:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Student:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 20 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Visa Classic Junior:
   • 1 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 1 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty Mastercard Paypass:
   • 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowej.
  • dla karty Visa Classic Walutowa EURO:
   • 5 000 EUR – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 10 000 EUR – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
  • dla karty kredytowej Visa Credit :
   • 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla karty kredytowej Visa Gold:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla naklejki zbliżeniowej Visa PayWave:
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
  • dla karty Visa Business:
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty  Master Card Business:
   • 15 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych.
  • dla karty kredytowej Visa Business Credit:
   • 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla karty kredytowej Visa Business Gold:
   • 30 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
   • 100 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych
  • dla naklejki zbliżeniowej Visa PayWave:
   • 50 000 zł – maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych,
   • 100 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
 4. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi wymienionymi w ust. 1 w bankomatach:
  • Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Banku BPS S.A. i SGB S.A.,
  • Planet CASH.
 5. Aktualna lista bankomatów oraz lista punktów oferujących usługę Visa cash back dostępna jest na stronie www.bankbps.pl

X. MAKSYMALNA KWOTA WYPŁAT W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU Z RACHUNKU PROWADZONEGO DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ LUB UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Okres obowiązywania Kwota Źródło
2021 r. 5 410,45 PLN Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 2020 r.
2022 r. 5 888,80 PLN Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 2021 r.
2023 r. 6 652,73 PLN Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 2022 r.
Schemat struktury organizacyjnej
pdf
Schemat struktury organizacyjnej
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
pdf
Arkusz informacyjny dla deponentów